Verkoopvoorwaarden

1. DEFINITIES

1.1. De identificatiegegevens van INKCOMING NV, hierna “de verkoper” genoemd, zijn als volgt: Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen; info@ionnyk.com / BCE en btw: BE0729.562.833.

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd) zijn de enige die tussen de partijen van toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere voorwaarde, elk ander voorbehoud, elke andere beperking of clausule die uitgaat van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door de verkoper.

1.3. Het gebruik van de applicatie impliceert de aanvaarding van de specifieke gebruiksvoorwaarden ervan, die cumulatief zijn met deze AV.

1.4. De term “Koper” betekent elke natuurlijke persoon, vennootschap of onderneming namens wie een IONNYK Frame van de Verkoper is gekocht.

1.5. De term ‘IONNYK kader’ verwijst naar het digitale kader en de bijbehorende accessoires die de werken weergeven met het uitzicht van een fysieke afdruk, met behulp van elektronisch papier. Het kader is beschikbaar in verschillende formaten en werkt in combinatie met de Applicatie.

1.6. De term ‘Bestelling’ verwijst naar elke bestelling die een Koper op de website van de Verkoper plaatst met het oog op de aankoop van een IONNYK kader, een abonnement of de aankoop van een Werk in beperkte oplage.

1.7. De term ‘Levering’ betekent de fysieke levering van het IONNYK kader aan de Koper en/of de digitale levering van de werken in digitale edities in de virtuele kluis van de Koper, en hun eventuele accessoires.

1.8. De term “Website” verwijst naar de website van de Verkoper: www.ionnyk.com

1.9. De term “Werk(en)” verwijst naar het/de digitale bestand(en) waarmee een foto via het IONNYK Framework en de Applicatie kan worden verspreid. De werken zijn opgenomen in verschillende catalogi (Free Subscription en Paid Subscription) of kunnen afzonderlijk worden gekocht als Limited Editions.

1.10. De term “Applicatie” betekent het door de Verkoper uitgegeven computerprogramma IONNYK, gratis te downloaden op iOS en Android, ontwikkeld voor installatie op mobiele apparaten (smartphones en tablets) en uitvoerbaar vanaf het besturingssysteem van een mobiele terminal en waarmee het IONNYK Framework kan worden bediend en beheerd;

1.11. De term “Gratis Abonnement” betekent toegang tot een catalogus met 10 tot 20 Werken die op de Applicatie te vinden zijn en die gratis wordt verstrekt bij de aanschaf van het IONNYK Frame;

1.12. De term “betaald abonnement” verwijst naar toegang tot een catalogus van werken die regelmatig wordt bijgewerkt tegen betaling van een maandelijkse vergoeding;

1.13. De term “Limited Edition(s)” verwijst naar Werken die door artiesten zijn gemaakt en exclusief op de Applicatie beschikbaar worden gesteld in beperkte digitale edities genummerd van #1 tot maximaal #300 en die door de Koper individueel en voor een niet door het Betaalde Abonnement gedekte prijs kunnen worden gekocht. De Limited Edition gaat vergezeld van een certificaat van echtheid.

2. VOORAFGAANDE AANVAARDING

2.1. Elke bestelling of aankoop die aan de Verkoper wordt geplaatst of verzonden, impliceert noodzakelijkerwijs, als essentiële en bepalende voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract met de Koper. De AV worden voor het sluiten van de verkoop aan de Koper meegedeeld en zijn vrij te downloaden via de Website. De Koper erkent dat hij de AV heeft gelezen en ermee instemt.

2.2 In geval van vertaling van de AV wordt de Franse versie steeds beschouwd als de officiële versie, die voorrang heeft op de vertalingen.

2.3. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met de algemene gebruiksvoorwaarden van de Applicatie.

3. ALGEMEEN - AANKOOP - PRIJS - EIGENDOMSVOORBEHOUD - LEVERING

3.1. De prijzen vermeld op de website van de Verkoper, in de winkel en op de Applicatie zijn aangegeven inclusief alle belastingen.

3.2. De getoonde prijzen zijn exclusief eventuele leverings- of betalingskosten, die apart worden vermeld.

3.3. Bij het afronden van de Bestelling is de Koper op de hoogte gebracht van de belangrijkste kenmerken van het IONNYK kader, de totale prijs inclusief alle belastingen en inclusief leverings- en betalingskosten, de betalings- en leveringsvoorwaarden en de leveringsdatum van het IONNYK kader door middel van een samenvattende e-mail die naar het door de Koper opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

3.4. Tenzij anders overeengekomen, wordt het IONNYK kader pas geleverd na volledige betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht en de risico-overdracht vinden plaats bij volledige betaling van de prijs.

3.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de Levering aan een winkel of aan het door de Koper opgegeven adres indien de Koper een Bestelling plaatst.

3.6. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, met name inzake ingebrekestelling, is elke factuur die onbetaald blijft op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een interest van 8% per jaar tot de dag van betaling.

3.7. Bovendien wordt de verschuldigde betaling van rechtswege verhoogd met een schadevergoeding van 15 % met een minimum van € 25 als vast en onherleidbaar boetebeding, onverminderd elke andere schadevergoeding die verschuldigd zou kunnen zijn.

4. COMPLIANCE

4.1. Alle door de Verkoper aangeboden IONNYK kaders en hun belangrijkste kenmerken worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven door middel van technische fiches in de winkel, op de Website van de Verkoper en op de Applicatie. Afbeeldingen van IONNYK kaders zijn niet contractueel bindend. De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de beschrijvingen van de kaders.

5. HERROEPING - TERUGGAVE - TERUGBETALING

5.1. Indien de overeenkomst voor de aankoop van het IONNYK frame in het bedrijf van de Verkoper wordt gesloten, heeft de Koper geen herroepingsrecht.

5.2 In geval van verkoop buiten de verkoopruimten van de verkoper of op afstand aan kopers die consumenten zijn in de zin van artikel I.1 .2° van het Wetboek van economisch recht (hierna “CEL”), overeenkomstig boek VI, titel 3 van het CEL, heeft de consument Koper het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop of het abonnement, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het IONNYK kader of het begin van het abonnement. Dit is zijn herroepingsrecht. De consument beschikt echter niet over een herroepingsrecht indien hij een versie van het IONNYK kader heeft besteld volgens zijn eigen specificaties en/of duidelijk gepersonaliseerd. Dit herroepingsrecht geldt niet voor de professionele koper. De kennisgeving van de herroeping moet gebeuren door middel van het retourformulier dat beschikbaar is op de volgende website :https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Het herroepingsrecht van de consument-koper is onderworpen aan de terugzending van de volledige levering binnen 14 werkdagen vanaf de verzending van het bovengenoemde formulier. De geretourneerde IONNYK kaders moeten in hun oorspronkelijke staat, in hun originele verpakking en in perfecte staat worden verzonden. Na de periode van 14 dagen kan de verkoper de retourzending niet meer aanvaarden en kan hij deze terugsturen naar de afzender. De terugzending geschiedt naar het door de verkoper opgegeven adres. Alle verzendkosten in verband met de retourzending zijn voor rekening van de consument-koper. De terugbetaling van de Bestelling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de kaders door de Verkoper, mits alle retourprocedures strikt zijn nageleefd. Het terugbetaalde bedrag is in elk geval beperkt tot het door de koper-consument werkelijk betaalde bedrag.

6. GEBRUIK - INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN - CONCURRENTIE

6.1. Het IONNYK Frame is ontworpen om uitsluitend te werken in combinatie met de Applicatie in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Het is ten strengste verboden het IONNYK Framework te hacken of er anderszins mee te knoeien om het voor andere doeleinden te gebruiken.

6.2. De aankoop van een IONNYK Frame houdt geen overdracht in van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op het IONNYK Frame en/of op de daarop afgebeelde Werken aan de Koper, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen.

6.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor iedere persoon, Koper of derde, die deze bepaling schendt voor de rechter te dagen.

7. GARANTIES

7.1. De Verkoper geeft een garantie voor het IONNYK kader en zijn accessoires gedurende één jaar vanaf de datum van eerste aankoop tegen zichtbare of onzichtbare materiaalfouten, technische en elektronische defecten, batterijfouten en fabricagefouten die een normaal gebruik van het IONNYK kader onmogelijk maken. De Koper is verplicht de Verkoper op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen een maand vanaf de dag volgend op de datum van levering van het IONNYK kader.

7.2. In afwijking van het vorige punt geldt deze garantie ten aanzien van de consument voor twee jaar overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek.

7.3. IONNYK kaders zijn uitgesloten van de garantie als de schade opzettelijk of als gevolg van nalatigheid van de Koper is veroorzaakt (breuk, schade door vocht, binnendringen van vloeistof, elektrische piek, brand, enz.) Deze garantie geldt ook niet als de schade het gevolg is van normale slijtage, transport of verkeerd gebruik van het IONNYK kader. Het gebruik van het IONNYK kader in combinatie met een andere applicatie of informatieprogramma dan de Applicatie, of het niet opvolgen van de instructies in de bij het kader geleverde gebruikershandleiding, vormt misbruik van het IONNYK kader. Misbruik van het IONNYK kader wordt verondersteld het negeren van de instructies in de bij het kader geleverde gebruikershandleiding in te houden.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

8.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkig vakmanschap, interferentie met medische apparatuur of verkeerd gebruik van IONNYK kaders.

8.2. In het geval van verkoop op afstand heeft de Verkoper het recht de datum van levering uit te stellen of een Bestelling te annuleren zonder aansprakelijkheid indien deze vertraging of annulering het gevolg is van een onvoorziene, onoverkomelijke en oncontroleerbare oorzaak en, met inbegrip van maar niet beperkt tot, natuurrampen, epidemieën, oorlog, vordering, brand, overstroming, arbeidsongevallen, onderbreking of vertraging van het vervoer, uitsluiting, staking of arbeidsconflict van de verkoper, de koper of een derde, onderbreking of moeilijkheden bij de uitvoer die door de regering van het land van oorsprong worden afgekondigd of eventuele invoerbeperkingen die door de regering van het land van bestemming worden afgekondigd. Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding van de Koper.

9. GEEN AFSTAND - ANNULERING - NIETIGHEID - WIJZIGING

9.1. De nietigverklaring en/of ongeldigheid en/of eventuele onwettigheid van een van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en de nietig verklaarde bepaling wordt vervangen door de algemene wet of, in het geval van een consument-koper in de zin van het Wetboek van economisch recht, door de bepalingen die op dit soort verkoop van toepassing zijn.

10. KLACHTEN - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

10.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

10.2. In geval van een geschil over het geheel of een deel van deze verkoopsvoorwaarden, alsmede die welke kunnen voortvloeien uit het sluiten, de uitvoering en alle latere aspecten van elke bestelling en/of aankoop, wordt de bevoegdheid toegewezen aan de Franstalige rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper, die volgens het Belgische recht beslissen.

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1. De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via zijn Website en Applicatie worden verzameld tijdens en na de aankoop van een IONNYK kader.

11.2 Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele technische onderaannemers, zoals de host, de dienstverlener of een bankinstelling in het kader van een beveiligde betaling. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Koper om te voldoen aan de noodzakelijke vereisten van de Bestelling, klantenbeheer, personeelsbeheer, statistieken en voor promoties in het kader van direct marketing indien de Koper instemt met de communicatie van nieuwsbrieven.

11.3. De gegevens worden verzameld op basis van de toestemming van de betrokkene (opt-in) voor marketingdoeleinden en kunnen te allen tijde op verzoek worden ingetrokken. De gegevens worden ook verzameld voor contractuele doeleinden (aankoop en uitvoering van de bestelling) tussen de partijen. Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft de Koper als natuurlijke persoon het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, op verbetering ervan, op verwijdering ervan, op beperking van de verwerking ervan en op verzet tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. De Koper heeft ook recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. dat deze in een gemeenschappelijk gestructureerd formaat worden meegedeeld. De uitoefening van deze rechten is gratis. Indien nodig kan de Koper een verzoek indienen om een van zijn rechten uit te oefenen of een probleem of probleem met betrekking tot zijn gegevens te melden: per e-mail: info@ionnyk.com, per post te sturen naar SA INKCOMING, Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen, België. De Koper heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen). De verzamelde persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om de aangegeven doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Verkoper.

11.4. Binnen de hierboven vermelde grenzen is de verkoper derhalve gemachtigd om de persoonsgegevens die de koper eerder heeft verstrekt, op te slaan en te verwerken.

Tel: +32470195607 Mail: info@ionnyk.com Web: https://www.ionnyk.com – Ontworpen door Inkcoming S.A. BTW: BE0729562833 IBAN: BE83001865486115

Wilt u onze showroom in Terhulpen bezoeken?

Kom onze kaders bekijken en ontdek hoe technologie en emotie u een onvergetelijke ervaring bezorgen. Boek nu uw afspraak. Ons team staat klaar om u te verwelkomen.

CLOSE