GDPR

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.    De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verzamelt via zijn Website en zijn Applicatie wanneer de Koper een IONNYK kader aankoopt en erna.

2.    Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele technische onderaannemers, zoals de host, dienstverlener of een bankinstelling als onderdeel van een beveiligde betaling. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Koper om de Bestelling te regelen en voor doeleinden van klantenbeheer en humanresourcesmanagement, statistieken en marketingpromoties. De gegevens kunnen ook worden verwerkt voor direct marketing wanneer de Koper ermee instemt om nieuwsbrieven te ontvangen.

3.    Met de toestemming van de betrokkene (opt-in) kunnen de gegevens verzameld worden voor marketingdoeleinden. Die toestemming kan te allen tijde op verzoek worden ingetrokken. De gegevens kunnen ook verzameld worden voor contractuele behoeften (aankoop en uitvoering van de Bestelling) tussen de partijen. Overeenkomstig de geldende voorschriften heeft de Koper, als natuurlijk persoon, het recht op inzage van zijn persoonsgegevens, het recht om deze te verbeteren, het recht om de schrapping ervan te vragen, het recht om de verwerking ervan te beperken en het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor directmarketingdoeleinden. De Koper beschikt eveneens over het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, dat wil zeggen dat deze meegedeeld worden in een gemeenschappelijk gestructureerd formaat. De uitoefening van deze rechten is gratis. Indien nodig kan de Koper zijn verzoek om een van zijn rechten uit te oefenen of om een moeilijkheid of een probleem in verband met zijn gegevens te melden, via e-mail sturen naar: info@ionnyk.com. Via post kan dit naar: SA INKCOMING, Avenue Reine Astrid, 92, 1310 La Hulpe, België. De Koper heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen). De verzamelde persoonsgegevens zullen slechts bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om de opgegeven doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Verkoper.

4.    Binnen de hierboven gestelde grenzen is de Verkoper dus gemachtigd om de persoonsgegevens die de Koper hem eerder heeft meegedeeld te bewaren en te verwerken.